תקנון חברה
תנאי שימוש / מדיניות ביטולים / מדיניות פרטיות / קניין רוחני

האמור בתנאים אלו מתייחס לשני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

תנאי שימוש

שימוש ורכישה באתר מותרים לשימוש אך ורק ללקוחות מגיל 18 ומעלה עם כתובת בישראל.

את ביצוע הרכישה באתר ניתן לעשות על ידי שימוש בכרטיס אשראי (לפי התנאים המפורטים להלן) דרך האתר (או על ידי מסירת פרטי האשראי בטלפון) או דרך תשלום בהעברה בנקאית (פרטי הבנק של החברה יפורטו במסגרת הליך ההזמנה באתר).

על ידי השימוש באתר ובשירותים הנך מביע את הסכמתך לתנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.
הנהלת החברה / האתר שומרת על זכותה לשנות בכל עת את תנאי השימוש ועפ”י שיקול דעתה בלבד. המשך השימוש באתר לאחר שינויו של הסכם שירותי המכירה ייראה כהסכמה מדעת שלך לשינוי האמור; בהתאם לכך, מומלץ לעיין בתנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר.

יובהר כי בכפוף למגבלות המפורטות בתנאי השימוש, האתר פתוח לשימוש כלל המשתמשים והנהלת האתר אינה מבצעת כל סינון או בדיקה של המשתמשים באתר על מנת לקבוע אם יש ביכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם בגין השימוש בשירותים באתר.

הרשמה לקורס מצריכה תשלום דמי הרשמה. בעת הרכישה המשתמש יספק את שמו האמיתי, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי אמצעי תשלום וכל מידע אחר אשר יתבקש מהמשתמש תוך על מנת להירשם לקורס. בעת הרישום על המשתמש לאשר כי הפרטים אותם מסר הם נכונים, מלאים ומדויקים, וכי הוא האדם אשר אליו מתייחסים פרטי הרישום. בנוסף, המשתמש מתחייב בזאת לעדכן כל שינוי בפרטיו האישיים.

בעת תשלום דמי-ההרשמה לקורס, המשתמש יספק את פרטי אמצעי התשלום, בעלי אמצעי התשלום ואת אמצעי הקשר עם בעלי אמצעי התשלום כפי שיתבקש ממנו בעת תשלום דמי-ההרשמה לקורס (להלן: “פרטי התשלום”).

התשלום יוכל להתבצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוג ויזה, ישראכרט, מאסטרכרד ודיינרס, וכן באמצעות אמצעי תשלום אחרים אשר יפורסמו באתר מעת לעת. התשלום בגין דמי-ההרשמה לקורס ייגבה רק לאחר קבלת אישור רכישה. מתן פרטי התשלום על ידי הרוכש פירושה כי הרוכש הוא בעל אמצעי התשלום או כי ניתן לרוכש אישור על ידי בעלי אמצעי התשלום לעשות בו שימוש לצורך תשלום דמי-ההרשמה. תשלום על ידי כל רוכש כפוף לבדיקה של פרטי אמצעי התשלום ואישור של תשלום דמי-ההרשמה על ידי חברות האשראי, הבנק או גורם דומה רלוונטי.

יובהר כי ההרשמה לקורס כפופה לאישור ההזמנה ופרטי אמצעי התשלום על ידי חברת האשראי או, אם מדובר באמצעי תשלום אחר, על ידי גורם דומה רלוונטי.

על מנת להבטיח כי תשלום דמי-הרשמה לקורס באתר תהיה בטוחה ומאובטחת, הנהלת האתר עושה שימוש בטכנולוגיית SSL, ובתקן האבטחה הגבוה PCI-DSS1 המאפשרת העברה בטוחה של מידע ברשת האינטרנט.

מדיניות ביטולים והחזרים
לצורך ביטול עסקה על הרוכש לפנות להנהלת החברה / האתר.
ביטול תשלום דמי-ההרשמה לקורס וקבלת החזר כספי בעבור רכישה מבוטלת תתאפשר בכפוף למדיניות הביטולים ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010, לפיהן ניתן לבטל הרשמה לקורס עד 14 ימים ממועד תחילת הקורס, אך לא ניתן לבטל הזמנה 5 ימי-עסקים לפני מועד תחילת הקורס.

במקרה של הודעת ביטול עד 5 ימי-עסקים ממועד תחילת הקורס, לא יושבו לרוכש דמי ההרשמה על סך 500 ₪, כולל מע״מ. הודעה על ביטול שתגיע פחות מ-5 ימי-עסקים ממועד תחילת הקורס, תחייב את הרוכש בתשלום מלא של עלות הקורס.
להנהלת החברה שמורה הזכות לדחות ו/או לבטל את הקורס על פי שיקול דעתה ובהודעה מוקדמת של עד 3 ימי-עסקים לפני המועד המתוכנן לתחילת הקורס. במקרה זה, יוחזרו לרוכש דמי הרישום על סך 500 ₪, כולל מע״מ.

יובהר כי ככל ואושר ביטול עסקה לרוכש, יבוצע ההחזר בפועל בתוך עד 30 יום ממועד מתן האישור לביטול הרכישה על ידי הנהלת האתר. בכל מקרה בו יחולו עלויות בגין ביצוע הביטול ו/או הזיכוי, יחולו הן על הרוכש ויקוזזו מהסכום המוחזר.

בעת ביצוע ביטול והחזר, במידה ונדרש טיפול הנהלת האתר בביטול אשר לא ניתן לבצע בצורה מקוונת, למשל במקרה של כרטיס חיוב מיידי, כרטיס שפג תוקפו וכיוצ”ב ייגבה מהרוכש סכום חד פעמי בסך 25 ש”ח בגין ביצוע הזיכוי. הסכום הנ”ל יקוזז מגובה ההחזר.

הנהלת האתר תפעל בכל מקרה של ביטול או דחיית אירוע, לביצוע החזר כספי לרוכשים בסך סכום העסקה.

פרטיות
הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע, יישמרו במאגר המידע של בעלת האתר. בעלת האתר לא תעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי.

בעלת האתר מקדישה משאבים אדירים ונוקטת אמצעים חמורים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות הגולשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד בעלת האתר ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

קניין רוחני
הנהלת האתר הינה הבעלים או בעלת רישיון שימוש בכל זכויות יוצרים, זכויות בסימני המסחר, זכויות בעיצובים, וכן בכל זכויות קניין הרוחני אחר, בין אם רשומות ובין אם אינן רשומות, הגלומות באתר, בשירותים או בתוכן האתר, לרבות דימויים גרפיים, תצלומים, דמויות, מוזיקה, קולות, צלילים או טקסט באתר (“התוכן”). זכויות קניין רוחני כאמור בתוכן, בשירותים ובאתר מוגנות על ידי הוראות הדין הרלוונטי. אין בשימוש אשר נעשה באתר, בשירותים או בתוכן כדי להקנות למשתמש איזה מזכויות הקניין הרוחני כאמור, באתר, בשירותים ובתוכן.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להשתמש בכל דרך אחרת בתוכן המופיע באתר, אלא אם מדובר בתוכן אשר הועלה על ידי המשתמש עצמו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משתמש יכול להוריד קטעים מדפי האינטרנט שבאתר כאשר ניתן לו אישור לכך באתר, או כאשר הוא נדרש לכך לצורך השימוש באתר וכן לעשות עותק אחד מהתוכן לצורך שימושו האישי.

הואיל וברצון החברה להגן על חומרי הקורס כהגדרתם להלן, אשר על כן, מוסכם בזאת על ידי המשתתף בקורס של החברה:

א. ידוע לי חומרי הלימוד אשר יועברו במסגרת הקורס מטעם החברה, ובכלל זה טקסטים, תמונות, איורים, קטעי וידאו או שמע ושאר תכנים, בין אם בחלקו המתוקשב של הקורס (לומדה ללימוד עצמי), במפגשים כיתתיים, או במפגשים מקוונים, בין אם בכתב או בע”פ (להלן; “חומרי הקורס”), הינם רכושה הבלעדי של החברה ומוגנים כנגד הפרה של זכויות יוצרים.
לפיכך החברה אוסרת במפורש על:
i. העתקה, צילום, שכפול בכל אופן שהוא של חומרים ותכנים של חומרי הקורס, או כל חלק הימנו, בין בכתב ובין בכל מדיה אוצרת אחרת.
ii. כל שימוש בחומרי הקורס שיהא בו כדי להוות תחרות לעסקי החברה.
iii. כל שימוש בחומרי הקורס למטרות בלתי חוקיות.
iv. העברה, מסירה, אפשרות שימוש ו/או עיון בחומרי הקורס ו/או כל חלק ממנו, בשום צורה ואופן, בין אם במישרין ובין בעקיפין, בכל זמן שהוא, לכל אדם, גוף או צד שלישי כל שהוא.
v. לעשות שימוש בחומרי הקורס לצורך רכישת / השגת רישיון ו/או זכויות כלשהן.

ב. בפיתוח הקורס הושקעו שעות ומשאבים כספיים נכבדים והקורס הינו בעל ערך רב עבור החברה. הרשות שניתנה לך ללימוד, הן במפגש כיתתי והן בלימוד מרחוק, הינה אך ורק לצורך השתתפות בקורס (להלן: “שימוש המותר”).

ג. לאור האמור, הנך מצהיר ומסכים:
i. אני מודע לכך שהפרת תקנון זה עלולה לגרום לחברה נזק בלתי הפיך אשר לא ניתן יהיה לפצות בגינו פיצוי הולם. ולפיכך שמורות לחברה כל הזכויות לנקוט כלפי בהליכים על פי חוק במידה ואפר התחייבותי זו.
ii. אין באמור בהתחייבותי זו כדי להעניק לי, או למי מטעמי, בכל אופן שהוא, כל זכות שהיא ו/או רישיון שהוא לחומרי הקורס, או לכל חלק הימנו מלבד הזכות לעשות השימוש המותר.
iii. התחייבותי על פי תקנון זה תישאר בתוקף מעתה ועד בכלל.

על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

סגירת תפריט
×

עגלת קניות

×