תקנון חברה
תנאי שימוש / מדיניות ביטולים / מדיניות פרטיות / קניין רוחני

האמור בתנאים אלו מתייחס לשני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

תנאי שימוש

שימוש ורכישה באתר מותרים לשימוש אך ורק ללקוחות מגיל 18 ומעלה עם כתובת בישראל.

את ביצוע הרכישה באתר ניתן לעשות על ידי שימוש בכרטיס אשראי (לפי התנאים המפורטים להלן) דרך האתר (או על ידי מסירת פרטי האשראי בטלפון) או באמצעות תשלום בהעברה בנקאית (פרטי הבנק של החברה יפורטו במסגרת הליך ההזמנה באתר).

על ידי השימוש באתר ובשירותים הנך מביע את הסכמתך לתנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.

הנהלת החברה / האתר שומרת על זכותה לשנות בכל עת את תנאי השימוש ועפ”י שיקול דעתה בלבד. המשך השימוש באתר לאחר שינויו של הסכם שירותי המכירה ייראה כהסכמה מדעת שלך לשינוי האמור; בהתאם לכך, מומלץ לעיין בתנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר.

יובהר כי בכפוף למגבלות המפורטות בתנאי השימוש, האתר פתוח לכלל הציבור והנהלת האתר אינה מבצעת כל סינון או בדיקה של הרוכשים באמצעות האתר על מנת לקבוע אם יש ביכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם בגין הרשמה ותשלום לקורסים המוצגים באתר.

הרשמה לקורס כרוכה בתשלום מלא. בעת הרכישה הנרשם יספק את שמו האמיתי, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי אמצעי תשלום וכל מידע אחר אשר יתבקש מהנרשם על מנת להירשם לקורס. בעת הרישום על הנרשם לאשר כי הפרטים אותם מסר הם נכונים, מלאים ומדויקים, וכי הוא האדם אשר אליו מתייחסים פרטי הרישום. בנוסף, הנרשם מתחייב בזאת לעדכן כל שינוי בפרטיו האישיים.

בעת תשלום לקורס, הנרשם יספק את פרטי אמצעי התשלום, בעלי אמצעי התשלום ואת אמצעי הקשר עם בעלי אמצעי התשלום כפי שיתבקש ממנו בעת ביצוע התשלום לקורס (להלן: “פרטי התשלום”).

התשלום יוכל להתבצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוג ויזה, ישראכרט, מאסטרכרד ודיינרס, וכן באמצעות אמצעי תשלום אחרים אשר יפורסמו באתר מעת לעת. התשלום לקורס ייגבה רק לאחר קבלת אישור רכישה. מתן פרטי התשלום על ידי הנרשם פירושה כי הנרשם הוא בעל אמצעי התשלום או כי ניתן לנרשם אישור על ידי בעלי אמצעי התשלום לעשות בו שימוש לצורך תשלום מחיר הקורס. תשלום על ידי כל נרשם כפוף לבדיקה של פרטי אמצעי התשלום ואישור של התשלום על ידי חברות האשראי, הבנק או גורם דומה רלוונטי.

יובהר כי ההרשמה לקורס כפופה לאישור ההזמנה ופרטי אמצעי התשלום על ידי חברת האשראי או, אם מדובר באמצעי תשלום אחר, על ידי גורם דומה רלוונטי.

על מנת להבטיח כי התשלום לקורס באתר תהיה בטוחה ומאובטחת, הנהלת האתר עושה שימוש בטכנולוגיית SSL, ובתקן האבטחה הגבוה PCI-DSS1 המאפשרת העברה בטוחה של מידע ברשת האינטרנט.

מדיניות ביטולים והחזרים

לצורך ביטול תשלום לקורס (להלן: “עסקה), על הנרשם לפנות להנהלת החברה / האתר.
ביטול עסקה וקבלת החזר כספי בעבור רכישה מבוטלת תתאפשר בכפוף למדיניות הביטולים ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), לפיהן ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני (2) ימי-עסקים קודם למועד פתיחת הקורס בגינו בוצעה העסקה.
* למען הסר ספק, יום פתיחת הקורס ייחשב היום בו נשלח למשתתף הקישור ללומדה המתוקשבת. הקישור נשלח כ-10 עד 14 ימים לפני תאריך המפגש בזום.

 במקרה של הודעת ביטול, תחזיר הנהלת החברה לנרשם, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הנרשם, תבטל את חיובו של הנרשם בשל העסקה ותמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה מהנרשם סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הקורס או העסקה שבוצעה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
להנהלת החברה שמורה הזכות לדחות ו/או לבטל את הקורס על פי שיקול דעתה ובהודעה מוקדמת של עד 3 ימי-עסקים לפני המועד המתוכנן לתחילת הקורס.

יובהר כי ככל ואושר ביטול עסקה לנרשם, יבוצע ההחזר בפועל בתוך עד 30 יום ממועד מתן האישור לביטול הרכישה על ידי הנהלת האתר. בכל מקרה בו יחולו עלויות בגין ביצוע הביטול ו/או הזיכוי, יחולו הן על הנרשם ויקוזזו מהסכום המוחזר.

בעת ביצוע ביטול והחזר, במידה ונדרש טיפול הנהלת האתר בביטול אשר לא ניתן לבצע בצורה מקוונת, למשל במקרה של כרטיס חיוב מיידי, כרטיס שפג תוקפו וכיוצ”ב ייגבה מהנרשם סכום חד פעמי בסך 25 ש”ח בגין ביצוע הזיכוי. הסכום הנ”ל יקוזז מגובה ההחזר.

הנהלת האתר תפעל בכל מקרה של ביטול או דחיית קורס, לביצוע החזר כספי לנרשמים בסך סכום העסקה.

פרטיות

הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע, יישמרו במאגר המידע של בעלת האתר. בעלת האתר לא תעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי.

בעלת האתר מקדישה משאבים אדירים ונוקטת אמצעים חמורים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות הגולשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד בעלת האתר ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

קניין רוחני

הנהלת האתר הינה הבעלים או בעלת רישיון שימוש בכל זכויות יוצרים, זכויות בסימני המסחר, זכויות בעיצובים, וכן בכל זכויות קניין הרוחני אחר, בין אם רשומות ובין אם אינן רשומות, הגלומות באתר, בשירותים או בתוכן האתר, לרבות דימויים גרפיים, תצלומים, דמויות, מוזיקה, קולות, צלילים או טקסט באתר (“התוכן”). זכויות קניין רוחני כאמור בתוכן, בשירותים ובאתר מוגנות על ידי הוראות הדין הרלוונטי. אין בשימוש אשר נעשה באתר, בשירותים או בתוכן כדי להקנות לנרשם איזה מזכויות הקניין הרוחני כאמור, באתר, בשירותים ובתוכן.

אין להקליט, להעתיק, לשכפל, להפיץ או להשתמש בכל דרך אחרת בתוכן המופיע באתר.. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נרשם יוכל להוריד חומר לימודי מדפי האינטרנט שבאתר כאשר תינתן לו הוראה מפורשת לכך, וכן להדפיס עותק אחד מהתוכן לצורך שימושו האישי במסגרת הלימוד בקורס.

הואיל וברצון החברה להגן על חומרי הקורס כהגדרתם להלן, אשר על כן, מוסכם בזאת על ידי המשתתף בקורס של החברה:

 • ידוע לי חומרי הלימוד אשר יועברו במסגרת הקורס מטעם החברה, ובכלל זה טקסטים, תמונות, איורים, קטעי וידאו או שמע ושאר תכנים, בין אם בחלקו המתוקשב של הקורס (לומדה ללימוד עצמי), במפגשים כיתתיים, או במפגשים מקוונים, בין אם בכתב או בע”פ (להלן; “חומרי הקורס”), הינם רכושה הבלעדי של החברה ומוגנים כנגד הפרה של זכויות יוצרים.
  לפיכך החברה אוסרת במפורש על:
  1. הקלטה, העתקה, צילום, שכפול בכל אופן שהוא של חומרים ותכנים של חומרי הקורס, או כל חלק הימנו, בין בכתב ובין בכל מדיה אוצרת אחרת.
  2. כל שימוש בחומרי הקורס שיהא בו כדי להוות תחרות לעסקי החברה.
 • כל שימוש בחומרי הקורס למטרות בלתי חוקיות.
 1. העברה, מסירה, אפשרות שימוש ו/או עיון בחומרי הקורס ו/או כל חלק ממנו, בשום צורה ואופן, בין אם במישרין ובין בעקיפין, בכל זמן שהוא, לכל אדם, גוף או צד שלישי כל שהוא.
 2. לעשות שימוש בחומרי הקורס לצורך רכישת / השגת רישיון ו/או זכויות כלשהן.
 • בפיתוח הקורס הושקעו שעות ומשאבים כספיים נכבדים והקורס הינו בעל ערך רב עבור החברה. הרשות שניתנה לך לשימוש בלומדה המתוקשבת כמו-גם הרשות שניתנה לך להדפיס ו/או לעשות שימוש בחומרי הקורס כהגדרתם לעיל, הן במפגש כיתתי והן בלימוד מרחוק, הינה אך ורק לצורך השתתפות בקורס (להלן: “השימוש המותר”).
 • לאור האמור, הנך מצהיר ומסכים:
  1. אני מודע לכך שהפרת תקנון זה עלולה לגרום לחברה נזק בלתי הפיך אשר לא ניתן יהיה לפצות בגינו פיצוי הולם. ולפיכך שמורות לחברה כל הזכויות לנקוט כלפי בהליכים על פי חוק במידה ואפר התחייבותי זו.
  2. אין באמור בהתחייבותי זו כדי להעניק לי, או למי מטעמי, בכל אופן שהוא, כל זכות שהיא ו/או רישיון שהוא לחומרי הקורס, או לכל חלק הימנו מלבד הזכות לעשות השימוש המותר.
 • התחייבותי על פי תקנון זה תישאר בתוקף מעתה ועד בכלל.

על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

סגירת תפריט
×
×

עגלת קניות

דילוג לתוכן